Reklamacije

reklamacije

REKLAMACIJE

Kupac koji je u svemu zadovoljan našim proizvodima i uslugom je naš primarni cilj. Ukoliko se ipak dogodi da budete nezadovoljni isporučenim proizvodim budite sigurni da će vaš prigovor biti rešen u skladu sa važećim zakonskim normama.

Potrošač ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija potrošača na robu. Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da raskine ugovor o kupovini na daljinu.

PODNOŠENJE REKLAMACIJE

Potrošač svojim potpisom na dostavnom listu prilikom preuzimanja paketa potvrđuje da je robu primio u ispravnom stanju. U skladu sa tim molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 069 693 641 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu dragutinovadoo@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 069 693 641, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu dragutinovadoo@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (pravilnik možete preuzeti OVDE). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (obrazac možete preuzeti OVDE) treba da pošaljete na adresu ,,DRAGUTINOVA DOO„ (sa naznakom za web shop), BEOGRAD, Timočke divizije 8, 11000, Beograd.

REKLAMACIJE NA OŠTEĆENJE U TRANSPORTU

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, pozivom na telefonski broj 069/693641ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail dragutinovadoo@gmail.com sa opisom uočenog oštećenja.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

REKLAMACIJE NA PODATKE ILI POGREŠNU VRSTU ROBE

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 069/693641 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail dragutinovadoo@gmail.com i opišete kakav problem imate.

Na vašu prijavu problema poslaćemo kurirsku službu koja će u roku od 24 do 72h od prijave problema preuzeti na vašoj kućnoj adresi reklamirani proizvod zajedno sa uredno popunjenim reklamacionim listom i kopijom računa-otrpemnice koji ste dobili uz porudžbinu.

Radno vreme kurirske službe je svakog radnog dana od 8 do 17h, subotom od 9 do 14h. Ako istek roka za preuzimanje reklamiranog proizvoda pada u nedelju ili neradne dane na teritoriji Republike Srbije za vreme državnih ili verskih praznika, rok za preuzimanje reklamiranog proizvoda ističe prvog narednog radnog dana.

U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

ODLUKA O ULOŽENOJ REKLAMACIJI

 O obradi reklamacije, primanju, rešavanju ili neprihvatanju reklamacije, bićete obavešteni pismenim putem na Vašu eletronski poštu. Po potrebi vas možemo kontaktirati i telefonskim putem.

Odluka o reklamaciji donosi se u najkraćem mogućem roku. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rešavanje reklamacije od trenutka prijave iste je 15 dana. u suprotnom zadržavate parvo raskida ugovora o kupovini na daljinu.

Odgovor Prodavca na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko se ustanovi da je Vaša reklamacija opravdana donećemo odluku kojom se reklamacija usvaja.

Po usvojenoj reklamaciji, u skladu sa zakonskim normama, postupićemo na sledeći način:  

– Ukoliko je to moguće, otklonićemo nedostatak na proizvodu uz Vašu saglasnost, a ukoliko otklanjanje nedostatka nije moguće ili ga ne prihvatate, zamenićemo Vam reklamirani proizvod za isti proizvod bez nedostataka,

– Ukoliko iz nekog razloga ne možemo da Vam zamenimo proizvod ili to ne želite možete tražiti povraćaj novca.

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine.

Ukoliko Vaša reklamacija nije opravdana, proizvod koji ste reklamirali Vam vraćamo uz odluku.

EVIDENCIJA O PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA

DRAGUTINOVA DOO vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja eklamacija Kupca, a Kupcu, elektronskim putem, potvrđuje prijem reklamacije, i saopštava broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Ukoliko želite da proverite status Vaše reklamacije to možete učiniti putem e-mail adrese dragutinovadoo@gmail.com.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Kada kupite robu preko interneta, Zakon o zaštiti potrošača vam omogućava da se predomislite i u roku od 14 dana vratite robu trgovcu, čak i bez obrazloženja.

Period od 14 dana štiti potrošača na taj način što mu se ostavlja dovoljno vremena da:

  • pregleda robu,
  • utvrdi da li je to upravo ona roba koju je video na internet prodavnici, ima li te karakteristike i obeležja koji su tamo istaknuti
  • uporedi kvalitet sa cenom
  • odluči da li ostaje pri kupovini ili od nje odustaje

Rok od 14 dana računa se od dana kada je roba isporučena potrošaču. Potrošač o svom trošku vraća robu trgovcu.

Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Po Zakonu o zaštiti potrošača, kupac nema pravo da odustane od online kupovine u slučaju da je robu prethodno koristio.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Povrat sredstava će biti izvršen nakon što roba bude vraćena na navedenu adresu za prijem obrazca.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora stupa u pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen i u slučaju oštećenja ili neispravnosti proizvoda, kupac će biti obavešten o tome putem e-mejla označenog u porudžbenici u roku od 3 radna dana.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 radnih dana od isteka roka za utvrđivanje da li je vraćen ispravan i neoštećen proizvod, odnosno od isteka roka za obaveštavanje kupca da je proizvod neispravan ili oštećen.

Trgovac ima pravo da odbije zahtev potrošača ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je kupac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao ili je oštetio. Povrat novca će potrošaču biti izvršen nakon što roba bude vraćena na navedenu adresu za prijem obrazca u kompletnom originalnom pakovanju, neoštećena i bez vidljivih tragova korišćenja. Povrat sredstava potrošaču će se izvršiti na tekući račun koji je naveden u obrascu. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca. Podaci koje potrošač priloži u ovom obrascu služe isključivo za evidentiranje izmena u prometu robe i “Dragutinova” ih neće upotrebljavati u druge svrhe.

U slučaju neispravnog, oštećenog ili pogrešno poslatog artikla trošak povrata ili zamene snosi prodavac. Prilikom povraćaja robe   kupac je dužan da priloži dokumentaciju koja mu je data i to:

Artikal koji vraća (SAOBRAZNOST PROIZVODA)
Porudžbenicu
Račun
Obrazac reklamacije.

Izjavu o odustanku od kupovine možete preuzeti OVDE.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

PROCEDURA ZA POVRAĆAJ NOVCA

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 069/693641 ili nam pošaljite email na adresu dragutinovadoo@gmail.com sa sledećim podacima: broj računa/otpremnice, vaš broj lične karte i broj dinarskog tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava kod plaćanje pouzećem se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, “Dragutinova DOO” je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Povraćaj naplaćenih sredstava potrošaču izvršavamo isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [naziv IPM] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

„In the case of returning goods and refunding funds to a customer who previously paid with one of the payment cards, in part or in full, and regardless of the reason for the return, [name of IPM] is obliged to make the refund exclusively via VISA, EC/MC, Maestro and Dinacard payment method, which means that the bank will refund the funds to the payment card user’s account at the seller’s request“.

Reklamacije ostalo

Ukoliko ste robu kupili u online prodavnici, prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 069693641.  U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 20 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na uloženu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 45 Dana od trenutka podnošenja iste.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi ( ime trgovca), već trošak pada na teret kupca.

NAPOMENE:

* Molimo Vas da proverite sve lične podatke, pravopisne i interpunkcijske znakove, kao i upotrebu velikih i malih slova prilikom popunjavanja Vaše narudžbine, u suprotnom nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju na osnovu pogrešnog korisničkog unosa.

*Cene na sajtu  www.dragutinova.com, iskazane su u dinarima pri čemu je PDV uračunat u cenu.

*Koristimo sve svoje resurse kako bi artikli na ovom sajtu bili prikazani sa odgovarajućom specifikacijom, fotografijama i cenama. Nažalost, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije o artiklima kao i fotografije artikala na našem sajtu u potpunosti ispravne.

*Informacije na internet stranici www.dragutinova.com  ne smeju da služe za postavljenje dijagnoze. Ukoliko posumnjate na simptome neke bolesti javite se Vašem izabranom lekaru. Ako imate bilo kakve nedoumice oko izbora proizvoda za samolečenje i načina korišćenja istog, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

You cannot copy content of this page

kolagen
orthogol i immunogol dostupni online

poruči sa %

Pratite stranicu, očekujte novosti i povoljnosti